ಶ್ರೀ ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ

 ಶ್ರೀ ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
Google MapGet directions and show routes 👉

Sri Kurubana Katte Kshetra

Contact us:
Mallanna
Archakaru
Mob : 9845000878
Pooja Timings : 5AM
Kurubana Katte Mutt 
Kurubana Katte
Jakkalli, Kollegala Taluk
Pin- 571440
🌏GOOGLE MAP link 👈
About us: 
Kurubana Katte Mutt, Jakkalli, Karnataka 571440
Temple Open Only
– Monday & Friday
– Hunnime & Amavasaya
 Kurubana Katte Mutt 
Shree Lingaiah & Channiah Ravara Gaddige
Kurubana Katte
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s